Ophavsret og brug af billeder

Forfatter: Jette Rybak, april 2009
Oprettet: 30/04-2009 30/04-2009
Sidst redigeret: 24/05-2010 24/05-2010
Oprettet under: Akvariefoto
 Del

Ophavsret og brug af billeder

Copyright-begrebet (ofte illustreret med ©-symbolet) er amerikansk og ikke specielt betegnende for europæisk ophavsret, der har andre tradtioner og baserer sig på immaterielret, som er en fællesbetegnelse for retsbekyttelsen af intellektuelle frembringelser, fx. kunst, billeder, litteratur, opfindelser, formgivning, designs og forretningskendetegn.
Terminologien immaterialret stammer fra tysk ret, og anvendes i dag i hele norden. Immaterialret og -rettigheder benævnes også “IP-rettigheder” (IPR), hvilket stammer fra den engelske betegnelse; Intellectual Property Rights.
Beskyttelsen af immaterialrettighederne er lovbestemt. Der findes forskellige love for de forskellige områder, der beskyttes, oftest benævnt “eneretslovene” pga. deres strukturelle fællestræk (ex. Ophavsretsloven, Patentloven, Brugsmodelloven, Designloven, Varemærkeloven og til en vis grad Markedsføringsloven).
Et specielt dansk fænomen er også “intellektuel ejendomsret”.
Krænkelser af ophavsrettigheder kan forfølges af rettighedshaveren med civile sanktioner eller med straf; rettighedshaveren kan ved en krænkelse anlægge en civil retssag og via denne kræve et rimeligt vederlag, sv.t. det man normalt skulle have betalt for benyttelsen.

Flere steder på internettet, kan man finde billeder til fri benyttelse (ex. commons.wikimedia.org). Vær opmærksom på, at fotografen kan stille krav om, at man eksempelvis skal skrive dennes navn under billedet, når man bruger det.

Indkopieret de relevante og per d.d. gældende §§:

Bekendtgørelse af lov om ophavsret
Herved bekendtgøres lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 725 af 6. juli 2005, med de ændringer, der følger af lov nr. 1402 af 21. december 2005, lov nr. 1430 af 21. december 2005 og lov nr. 569 af 9. juni 2006.
§ 1. Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.
Stk. 2. Kort samt tegninger og andre i grafisk eller plastisk form udførte værker af beskrivende art henregnes til litterære værker.
§ 12. Af et offentliggjort værk må enhver fremstille eller lade fremstille enkelte eksemplarer til sin private brug, såfremt det ikke sker i erhvervsøjemed. Sådanne eksemplarer må ikke udnyttes på anden måde.
§ 70. Den, som fremstiller et fotografisk billede (fotografen), har eneret til at råde over billedet ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt for almenheden.
Stk. 2. Retten til et fotografisk billede varer, indtil 50 år er forløbet efter udgangen af det år, da billedet blev fremstillet.

Den korte udgave: du må ikke indsætte andres billeder i en debattråd, hvis du ikke inden har sikret dig en specifik tilladelse!

Der er ophavsret på tekst og billeder, som ikke må anvendes kommercielt